top of page

Lucrare de gradul 1 educatoare

Meseria de educatoare este o profesie vocationala respectata din vremuri stravechi. Educatoare este de multe ori ca o a doua mama pentru copiii entuziasti sa invete tainele lumii in care vor intra in curand. Educatoarea ii va invata toate abilitatile logice, verbale si psihomotorii de care cei mici au nevoie pentru a avansa in ciclul invatamantului primar. Fiind o meserie vocationala, aceasta necesita multa dragoste, intelegere si rabdare pentru cei mici.


O lucrare de gradul 1 educatoare este o lucrare de diploma necesara unui om pasionat si doritor de a fi un model pentru cei mici, educator sau educatoare.

Comanda o lucrare de gradul 1 educatoare de la site-ul considerat de atat de multi ca fiind cel mai bun site pentru lucrari de licenta si lucrari de gradul 1 educatoare.


Am realizat mii de lucrari de gradul 1 educatoare. Iata cateva dintre lucrarile de gradul 1 pe care le putem redacta pentru tine sau pe care le-am redactat pentru educatori care deja isi profeseaza meseria cu drag si ne recomanda:


Lista de lucrari de gradul 1 educatoare:

Abordarea didactică a dificultăților de învățare

Abordarea integrată a activităților de educare a limbajului în grădiniță

Abordarea integrată a conținuturilor în cadrul procesului instructiv-educativ din învățământul primar/preșcolar

Abordarea integrată în lecţiile de limbă şi literatură română – aspecte metodologice ale inter- şi pluridisciolinarităţi

Abordarea interdisciplinară a conţinutului specific educaţiei moralcivice

Abordarea interdisciplinară a cunoașterii mediului; Proiectul didactic în activități de cunoaștere a mediului;

Abordarea textului versificat în activitățile din învăţământul preşcolar. Ipostaze

Abordarea transdisciplinară a realității înconjurătoare – aspecte metodice

Abordări actuale ale predării (ex. predarea ca o poveste (K. Egan), predarea ca ofertă de experienţe de învăţare etc.)

Abordări contemporane asupra incluziunii elevilor cu dizabilități – modele de intervenție

Abordări educative ale dislexiei şi disgrafiei

Abordări pedagogice ale învăţării în învăţământul primar / preşcolar

Abordări specifice pentru dezvoltarea emoțională a elevilor în cadrul activităților didactice

Achiziţia şi dezvoltarea limbajului şi a comunicării la copiii preşcolari/ în perioada şcolarităţii mici

Achizitia timpurie a limbajului scris – conditie necesara a educatiei moderne in invatamantul prescolar.

Activitatea de joc şi jocul de creaţie plastică. Stimularea creativităţii şi originalităţii vizuale ale copiilor ( în condiţii predominant practice).

Activitatea diferenţiată cu elevii din învăţământul primar în lecţiile de matematică

Activitatea diferenţiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultate de învăţare.

Activitatea integrată - modalitate de stimulare globală a copilului. 3. Rolul jocului în abordarea integrata a activităților din grădiniță 4. Rolul jocului didactic în pregătirea copilului pentru școală.

Activitatea integrată - modalitate de stimulare globală a copilului.

Activitatea integrată- modalitate de interventie educationala centrată pe copil Jocul didactic.

Activități integrate având una dintre componente, matematica

Activități practice pentru formarea competențelor de cunoaștere a mediului în învățământul preșcolar/primar. Proiectare, implementare, evaluare.

Activități specifice dezvoltării gândirii și limbajului la copiii cu deficientă de intellect

Activităţi specifice învățământului preșcolar pentru formarea deprinderilor de comunicare Integrarea convorbirilor in activităţile preşcolarilor

Activitățile extrașcolare: impact și perspective asupra personalității copilului/ elevului

Activitățile integrate în grădiniță: semnificații, tipologie, aspecte metodice

Activităţile integrate în învăţământul preşcolar

Activităţile liber-alese în învăţământul preşcolar;

Activitățile matematice în alte alternative pedagogice utilizate in grădinița de copii

Activitaţilor de tip outdoor în învăţământul preşcolar/primar

Activizarea vocabularului prescolarilor în cadrul activitatilor de povestire

Afectivitatea ca factor fundamental al dezvoltării comportamentelor pshosociale la copiii instituționalizați

Algoritmul desfăşurării activităţii de citit-scris în învăţământul primar.

Alte teme din domeniul psihologiei ce pot fi propuse de candidați.

Amprenta alternativelor educaţionale asupra formării autonomiei personale şi sociale a preşcolarului

Analiza comparativă a structurilor motivaţionale la copiii cu intelect normal şi copiii cu deficienţă de intelect

Analiza comparativa: sistemul invatamantului traditional - alternativele educationale. (Waldorf, Montessori, Step-by-Step). Implicații practice

Aptitudinea de şcolaritate – obiectiv al educaţiei preşcolare

Artă şi tehnologie. Instrumente noi de abordare a gramaticii limbajului plastic.

Aspecte ale comunicarii la prescolarii sau scolarii cu dizabilitati de intelect si normali (aspecte lexicale, sintactice si semnatice);

Aspecte ale relatiei dintre afectivitate si motivatie la scolarul mic cu dizabilitate mintal;

Aspecte ale relatiei dintre tulburarile de afectivitate si dificultatile de limbaj la diferite categorii de elevi cu dizabilitati

Aspecte ale relatiei dintre tulburarile de psihomotricitate si performantele in activitatea grafica la scolarii mici cu dizabilitati mintale;

Aspecte ale relaţiei predare - învăţare - evaluare în învăţământul simultan;

Aspecte ale tulburărilor de psihomotricitate și impactul în activitatea școlară la copiii cu dizabilități

Aspecte comparative ale relatiei dintre tulburarile de atentie si dificultatile de invatare la elevii cu dizabilitati mintale (de diverse varste cronologice) si elevul normal;

Aspecte comparative ale relatiei memorie si performantele scolare la elevii cu dizabilitati mintale, comparativ cu elevii tipici de aceeasi varsta cronologica;

Aspecte formative ale activităţilor de evaluare din învăţământul preşcolar

Aspecte metodice ale predării jocurilor reduse la şcolarii mici

Aspecte metodice ale utilizării metodelor de grup în învăţmântul primar

Aspecte metodice în compunerea problemelor de aritmetică în ciclul primar

Aspecte metodice în rezolvarea şi compunerea problemelor matematice în ciclul primar

Aspecte metodice legate de continuitatea dintre grădiniţă şi şcoală în învăţarea matematicii

Aspecte metodice privind figurile geometrice şi unităţile de măsură în învăţământul preşcolar

Aspecte metodologice privind predarea-învăţarea algoritmilor de calcul în ciclul primar

Aspecte psihopedagogice ale procesului de reinsertie socioprofesionala a minorilor delincventi;

Aspecte psihopedagogice privind integrarea elevilor cu Cerinţe Educative Speciale în şcolile de masă

Aspecte psihopedagogice privind integrarea preşcolarilor cu Cerinţe Educative Speciale în învăţământul de masă.

Aspecte psihopedagogice şi metodice în însuşirea conceptului de număr, ca instrument al cunoaşterii la clasele I-IV

Aspecte specifice ale învăţării gramaticii limbajului vizual (învăţarea observatională, experimentală, prin exersare practică, prin analogie, intuitivă, prin deducţie şi descoperire, prin analiză şi sinteză, prin joc, prin proiect, prin parcurgerea etapelor specifice oricărui proces de creaţie).

Aspectele psihopedagogice, formative si educative ale parteneriatului educational gradinita-comunitate

Asupra introducerii conceptelor de mărimi şi unităţi de măsură prin activităţi integrate din învăţământul preşcolar

Atractivitatea profesiei didactice – realități și politici educaționale;

Autonomia învățării – posibilități educative de dezvoltare

Auxiliarele curriculare pentru învățământul preșcolar; criterii de selecție și de construcție

Basmele – creaţii de referinţă ale literaturii pentru copii.

Basmul popular – specific; valenţe instructive, etice şi estetice (cu aplicații pentru învățământul primar SAU preșcolar).

Beneficiile stimulării inteligenței emoționale în mediile educative. Relația dintre inteligența emoțională, performanța școlară și starea psihică de bine a elevilor.

Bullying în învățământul primar: forme și consecințe

Bune practici în realizarea educaţiei moral-civice în învăţământul preşcolar/primar

Cadrul conceptual al domeniului experiențial estetic şi creativ; tendinţe de modernizare

Cadrul didactic – rolul său de stimulare a comportamentului creativ şi stimulativ în orele dedicate activităţilor artistico-plastice.

Calculatorul – resurse şi limite în predare-învăţare

Calităţile motrice suport al deprinderilor motrice specifice vârstei preşcolare şi şcolare mici

Caracteristici ale categorizării la preșcolari – abordări educative

Caracteristici ale educaţiei pentru elevii cu tulburări de limbaj

Caracteristici ale educaţiei pentru elevii cu tulburări de personalitate şi comportament

Caracteristicile dezvoltării personalității copilului/ preșcolarului Dezvoltarea psiho-emoțională în preșcolaritate Dezvoltarea conștiinței despre sine a preșcolarului

Cauze şi efecte ale insuccesului şcolar la elevii din ciclul primar

Ciclul primar al educaţiei în contextul educaţiei permanente

Citirea şi analiza imaginii vizuale. Traseul compoziţiei plastice a copilului preşcolar.

Civilizaţia comunicării. Situaţii şi reguli de conduită a comunicării

Competenţa psihopedagogică

Competenţele psihopedagogice ale profesorului pentru învățământul primar/ preșcolar;

Complementariatatea metodelor clasice și moderne pentru stimularea învățării școlare.

Comunicarea didactică în contextul învățământului online. Oportunități și limite.

Comunicarea educaţională prin metodele de interacţiune educaţională – condiţie a unui învăţământ modern eficient.

Comunicarea în cadrul parteneriatului școală-familie

Comunicarea interculturală în clasă

Comunicarea prin imagine a copilului preşcolar.

Comunicarea profesor-elev: specificul comunicării didactice; blocaje şi bariere în comunicare; factori perturbatori; antrenarea comportamentelor empatice la elevi

Conceptul de alfabetizare vizuală prin artă în învăţămantul primar.

Conceptul de compoziţie ca imagine plastică reprezentativă exprimarii copilului.

Conceptul de gandire critica baza referentiala in elaborarea curriculumului modern

Condiţii ale învăţării eficiente

Conflictele interculturale – modalităţi educative de prevenire şi rezolvare

Consecinţe afective ale dificultăţilor de învăţare – anxietatea, depresia

Conservarea invarianților – modalități de abordare educativă

Consideraţii metodologice cu privire la valorificarea elementelor de cultură şi civilizaţie locală în activităţile de comunicare / citire / lectură

Consideraţii metodologice privind evaluarea sumativă semestrială a cunoştinţelor de limbă română (literatură română)

Consideraţii metodologice privind transmiterea - asimilarea noţiunilor de sintaxă Elemente de teorie literară prezente în manualele de limbă şi literatură română pentru învăţământul primar(modalităţi de abordare)

Consilere vocationala în mediul scolar/liceal

Consiliere şi orientare în învăţământul primar

Consilierea copiilor cu probleme speciale de adaptare şcolară

Consilierea părinţilor

Consilierea psihopedagogică a copiilor cu aptitudini înalte

Consilierea psihopedagogică a elevilor cu dizabilități și a familiilor acestora

Consilierea şi rolul ei în ameliorarea dificultăţilor de învăţare

Construirea unei clase/ grupe care învață. Proiectarea claselor/grupelor.

Contexte didactice de folosire a ghicitorilor în învăţământul primar.

Continuitate şi discontinuitate curriculară învăţământ primar – învăţământ gimnazial

Continuitatea grupa mare - clasa pregatitoare - clasa I din perspectivă curriculară

Contribuţia activităţilor de cunoaştere a mediului la dezvoltarea intelectuală şi la formarea personalităţii preşcolarilor

Contribuția activităților de cunoaștere a mediului la educația ecologică a copiilor. Educația ecologică, componentă a educației timpurii.

Contribuția activităților de dezvoltare a vorbirii la formarea deprinderilor de exprimare corectă, la pregătirea preșcolarilor pentru citire și scriere Rolul formativ al activităţilor de convorbire

Contribuția activităților experiențiale la dezvoltarea aptitudinii de școlaritate.

Contributia activitatilor extrascolare la integrarea socioafectiva a elevilor din ciclul primar

Contributia dramatizarilor la dezvoltarea capacității de comunicare verbala a prețcolarilor

Contribuţia dramatizărilor la formarea deprinderilor de exprimare

Contribuţia jocului de creaţie la integrarea socio-afectivă a copilului preşcolar

Contribuția jocului didactic la formarea unei pronunții corecte și la dezvoltarea auzului fonematic în ciclul preșcolar Contribuția jocului didactic la dezvoltarea expresivității limbajului copiilor din grădiniță

Contribuția jocului la dezvoltarea socio-emoțională a copilului preșcolar

Contributia jocurilor didactice si a diverselor tipuri de exercitii la dezvoltarea vorbirii prescolarului

Contribuția poeziei la formarea si cultivarea sentimentului patriotic al copiilor preșcolari

Contribuţii ale relaţiilor interpersonale de la nivelul clasei la dezvoltarea copilului

Contribuții la elaborarea unor programe de dezvoltare a motivației pentru activitatea de învățare(școlară) la elevii cu deficientă

Contribuţii la formarea unor deprinderi de muncă intelectuală la preşcolari prin utilizarea calculatorului

Conversația cu copiii, mijloc de perfecționare a exprimării verbale a preșcolarilor

Cooperare si competitie la scolarii mici. Implicatii psihopedagogice

Cooperarea si competitia la nivelul elevilor de varsta scolara mica

Corelarea formelor educației pentru realizarea unei educații integrale în învățământul preșcolar

Corelarea formelor educației pentru realizarea unei educații integrale în învățământul primar

Creaţii lirice de referinţă din literatura română a secolului al XX-lea, destinate / accesibile copiilor (cu aplicații pentru învățământul primar SAU preșcolar). Creaţii epice de referinţă din literatura română a secolului al XX-lea, destinate / accesibile copiilor (cu aplicații pentru învățământul primar SAU preșcolar).

Creativitate și personalitate în mediul scolar/liceal

Creativitatea expresivă prin desenele spontane ale copiilor

Creativitatea în mediul prescolar

Creativitatea. Particularităţile creativităţii la preşcolari

Credinţe şi valori în practicile de creştere a copiilor

Creşterea eficienţei învăţării prin strategii bazate pe joc didactic;

Creșterea motivației personalului didactic pentru calitate și performanță în învățământul primar

Cultivarea creativităţii elevilor prin activităţi cultural – recreative

Cultivarea gustului pentru lectură la elevii din ciclul primar

Cultivarea si dezvoltarea exprimarii orale, intelegerea si folosirea corecta a semnificatiilor structurilor verbale orale in invatamantul prescolar.

Cultivarea şi fixarea componentei fonetice a competenţei de comunicare verbală în învăţământul primar.

Cunoaşterea copilului – premisă pentru succes în educaţie

Cunoaşterea grupului şcolar

Curriculum ascuns în educaţia interculturală

Curriculum centrat pe competențe în învățământul preșcolar/ primar

Curriculum integrat – modalitate de organizare a conţinuturilor în învăţământul preşcolar/primar

Curriculum la decizia școlii; cerințe de concepție, realizare, valorificare

Curriculum opțional și valorificarea culturii și obiceiurilor zonale în învățământul primar

Curriculum pentru educație timpurie în România. (1963-2008-2019)

Cyberbullying în mediul prescolar/scolar/liceal

Deficiențele de pronunție la vârsta preșcolară

Demersuri formale şi nonformale pentru încurajarea atitudinilor, valorilor şi comportamentelor interculturale

Demersuri metodologice ale comunicării dialogate

Deprinderile şi priceperile motrice specifice vârstei preşcolare şi şcolare mici

desfășurat la clasele cu activitate simultană/ grupele combinate

Dezvoltarea abilităților de comunicare la preșcolari prin joc

Dezvoltarea abilitatilor de rezolvare a conflictelor in perioada prescolaritatii Colaborarea gradinita-scoala- familie, premisa a unui start reusit la debut de scolaritate

Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de conflicte la şcolarii mici

Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme la şcolarii mici

Dezvoltarea capacităţii de comunicare la nivelul lexico-semantic

Dezvoltarea capacității de comunicare verbală a copilului preșcolar prin activitățile de educare a limbajului

Dezvoltarea capacităţilor creative ale copiilor prin activităţile de povestire şi de repovestire

Dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor prin activităţile de evaluare (cu referire la limba şi literatura română)

Dezvoltarea capacităţilor de explorare-investigare la şcolarul mic, prin rezolvarea de probleme

Dezvoltarea competenţelor de comunicare prin intermediul jocurilor/activitati ludice

Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari prin jocuri didactice;

Dezvoltarea competențelor metacognitive ale profesorilor;

Dezvoltarea competenţelor moral-civice prin intermediul activităţilor integrate

Dezvoltarea comunicării verbale prin joc la preşcolari şi şcolari mici

Dezvoltarea creativitatii si expresivitatii limbajului oral in invatamantul prescolar.

Dezvoltarea emotionala- factor de reusita in activitatea scolara

Dezvoltarea empatiei la copiii de vârstă preșcolară / la școlarii mici

Dezvoltarea gândirii critice la școlarii mici prin activități integrate

Dezvoltarea gândirii matematice a elevilor din învăţământului primar prin calcul mintal

Dezvoltarea gândirii matematice a elevilor din învăţământului primar prin calcul mintal

Dezvoltarea inteligentei emotionale a elevului

Dezvoltarea inteligenței emoționale la varsta prescolara/ la varsta scolaritatii mici Modalitati de optimizare a comunicarii in clasa de elevi

Dezvoltarea limbajului la preșcolari prin activitățile de povestire/ memorare/joc didactic etc.

Dezvoltarea motivaţiei învăţării la preşcolari/şcolari mici

Dezvoltarea personală –modalităţi de abordare integrată

Dezvoltarea personalităţii în învăţământul preşcolar / primar

Dezvoltarea socială şi emoţională a elevilor prin activităţi cultural – recreative

Dezvoltarea socială și emoțională a profesorului;

Dezvoltarea socio-afectiva la prescolari/scolari/liceeni

Dezvoltarea socio-emoțională a copilului-condiție a reușitei școlare.

Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor prin activităţile specifice întâlnirii de dimineată

Didactica comunicării orale în învăţământul primar.

Didactica genului dramatic în învăţământul primar.

Didactica genului epic în învăţământul primar.

Didactica genului liric în învăţământul primar.

Diferențele de gen și dezvoltarea / formarea cognitivă / socio-emoțională a elevilor Evaluarea formativă - Modalități de construcție a feed-backului – strategii de succes

Diferențiere și individualizare în activitatea instructiveducativă din învățământul preșcolar/primar

Diferentierea si personalizarea curriculumului

Dificultăţi de învăţare a matematicii în învăţământul primar: cauze, modalităţi de prevenire şi recuperare

Dificultati de invatare: cauze , forme de manifestare si modalitati de interventie Abordari interdisciplinare ale continuturilor învățarii si perfecționarea lecției / activității didactice

Dificultăţi în învăţarea operaţiilor cu numere naturale în învăţământul primar

Dimensiunea dezvoltării psihice raportată la vârsta cronologică și la vârsta mentală

Dimensiunea psihologica a socializarii si relationarii la prescolari Aplicarea metodelor activ-participative in invatamantul prescolar

Dimensiuni formative ale jocului în învăţământului primar/preşcolar

Dimensiuni motivationale implicate in creativitate / invatarea scolara Cultivarea inteligentei emotionale la elevi

Discipline opţionale în aria curriculară Limbă şi comunicare. Conţinut şi forme de organizare

Discipline opţionale în învăţământul preşcolar (conținut și metodologie)

Disciplinele opționale în învățămâtul preșcolar

Disciplinele opționale în învățămâtul primar

Distorsiuni în aprecierea rezultatelor şcolare

Documentele curriculare ale domeniului experiențial (principale, auxiliare); tendințe de modernizare în proiectarea documentelor curriculare la nivel preșcolar

Dotarea artistică. Aspecte discriminatorii în educaţia plastică.

Educarea şcolarului mic în raport cu problemele lumii contemporane (toleranţă, mediul ecologic, sănătate, etc.)

Educarea temperamentului în învăţământul primar /preşcolar

Educarea unei exprimari verbale corecte din punct de vedere gramatical in invatamantul prescolar.

Educaţia antepreşcolară - o necesitate şi o provocare;

Educația copiilor cu părinții plecați în străinătate (detalieri legate de profilul psihologic al copilului, implicațiile plecării părinților asupra rezultatelor școlare, comunicarea instituții educaționale – părinți etc.);

Educația diferențiată în învățământul primar și preșcolar;

Educația ecologică în învățământul preșcolar/primar

Educația ecologică prin activitățile de Cunoașterea mediuluiˮ și prin alte activități în grădiniță / la preșcolari

Educația ecologică prin lecțiile de Introducere în geografieˮ /Științeˮ la clasele primare

Educatia ecologică/pentru sănătate/ pentru comunicare etc. în învăţământul primar/preşcolar

Educaţia elevilor supradotaţi

Educaţia estetică şi artistică în învăţământul primar/preşcolar

Educaţia incluzivă – demersuri aplicative

Educaţia interculturală ca modalitate de construcţie identitară a elevilor

Educația nonformală la preșcolari

Educaţia patriotică prin activităţi integrate în învăţământul primar

Educaţia prin artă şi pentru artă a copiilor. Rolul expoziţiei, muzeului, concursului şi excursiei de documentare în educaţia vizuală.

Educația timpurie în România. Analiză critică. Context și premise în reforma educațională

Educaţie emoţională la vârsta preşcolară / şcolară mică

Educaţie estetică timpurie: Gusturile se discută şi se educă.

Educaţie pentru sănătate în învăţământul preşcolar /primar

Educaţie pentru valori în învăţământul preşcolar /primar

Educaţie prin joc - educaţie pentru creativitate în învăţământul preşcolar/primar

educationala a elevilor autisti;

Efecte ale așteptărilor părinților/profesorilos asupra performanțelor/dezvoltării emoționale a copiilor

Efecte ale dificultăţilor de învăţare asupra dezvoltării afective a copilului

Efecte ale dificultăţilor de învăţare asupra structurii socioafective a clasei

Efecte pozitive ale pedagogiilor alternative (Montessori, Freinet, Waldorf, Step by

Efecte psihopedagogice ale cooperarii si competitiei in clasa scolara

Efectele utilizarii internetului în acitivitatile prescolare/scolare/liceale asupra stimei de sine și imaginii de sine

Efectele utilizarii internetului în activitatile prescolare/scolare/liceale asupra dezvoltarii socioemotionale

Efectul stimulării multimodale/multisenzoriale asupra dificultăţilor de învăţare

Efectul utilizării umorului în activitatea cu şcolarii mici

Eficienţa didactică a alternativei educaţionale Step by step în învăţământul primar;

Eficiența jocului didactic în învățare/socializare/evaluare De la joc la învățare în clasa pregătitoare

Eficienţa metodelor activ-participative în învăţarea conţinuturilor matematice în învăţământul preşcolar

Eficienţa mijloacelor didactice în procesul educațional;

Eficiența noilor tehnologii în educație

Eficientizarea învăţării prin metode interactive de grup

Egocentrismul - modalități de abordare educativă pentru stimularea unei gândiri descentrate

Elaborarea şi implementarea programelor de intervenţie, în vederea integrării şcolare şi socioprofesionale a persoanelor cu deficienţă de intelect

Elemente de logică matematică folosite în activităţile matematice din învăţământul preşcolar

Elemente specifice educarii copiilor talentati in gradinita

Elevi capabili de performanță superioară / Supradotarea: identificare si programe de asistenta educationala

Elevii cu dificultăți emoționale. Modalități de intervenție.

Emoții motivaționale și rolul lor în învățare – uimire, încredere, curiozitate, îndoială, entuziasm

Emoții și anxietate în mediul prescolar/scolar/liceal

Empatia si relatia profesor-elev

Empatia, adaptarea la mediul online și performanța scolara

Etichetarea în evaluarea educațională; implicații psiho- pedagogice și sociale

Evaluare şi autoevaluare la nivelul învăţământului primar/preşcolar;

Evaluarea activităţilor integrate în grădiniţă/ciclul primar - aspect metodologice

Evaluarea competențelor elevilor din învățământul primar /preșcolar / Modalități de formare a competențelor în învățământul preșcolar/primar (competențelor sociale și civice/ competenței antreprenoriale / a învăța să înveți / competenței digitale etc.) Implicarea familiei în proiectarea- realizarea activităților didactice în învățământul preșcolar/primar

Evaluarea competențelor profesorilor – privire comparativă,

Evaluarea continuă în activităţile de comunicare - metode şi procedee

Evaluarea formativă și formatoare – specificitate, caracteristici, eficiență practică

Evaluarea în activitățile matematice din grădinița de copii

Evaluarea în alternativele educaționale și în învățământul de masa; analiză comparativă, relații de interdependență

Evaluarea în educaţie fizică la vârsta şcolară mică

Evaluarea în formarea continuă a profesorilor,

Evaluarea inițială în învățământ; strategii de optimizare a valorificarii rezultatelor Evaluarea formativă în învățământ; condiții și factori de optimizare

Evaluarea interdisciplinară prin joc didactic în învăţământul preşcolar;

Evaluarea la Geografieˮ

Evaluarea la limba şi literatura română. Tehnici de evaluare a randamentului elevilor în învatamântul primar

Evaluarea la matematică în ciclul primar

Evaluarea la matematică în ciclul primar

Evaluarea la Științeˮ

Evaluarea la Științele mediuluiˮ

Evaluarea nivelului exprimării copiilor

Evaluarea şcolară – activitate de susţinere a învăţării

Evaluarea sumativă în învățământ; strategii de optimizare a valorificării rezultatelor

Evaluările naționale în ciclul primar; strategii de optimizare a rezultatelor elevilor Descriptorii de performanță- criterii calitative de evaluare

Evalurea - strategii de evaluare a performanțelor școlare în ciclul primar

Evalurea - strategii de evaluare moderne

Evoluţia formelor plastice create de copii şi rolul cadrului didactic în indrumarea procesului creativ.

Evolutia jocului in educatia timpurie

Experimentul interdisciplinar în cadrul orelor de educaţie plastică.

Explorarea mediului înconjurător prin metode de investigație adaptate ciclului primar de invatamant

Explorarea textului literar pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor

Expresii decorative în organizarea spaţiilor plastice .

Factori perturbatori și erori în evaluarea rezultatelor școlare ale elevilor din învățământul primar

Factorii şi condiţiile comunicării didactice eficiente

Factorii succesului scolar

Familia şi grădiniţa - parteneri în educaţia copiilor preşcolari;

Fantasticul în creaţia copiilor.

Finalităţile domeniului experienţial în procesul educaţional din grădiniţă; tendinţe de modernizare

Folosirea basmului pentru dezvoltarea limbajului copiilor preșcolari

Folosirea demonstrației și a experimentului la activitățile de Cunoașterea mediuluiˮ în grădiniță

Folosirea elementelor de logică matematică şi de teoria mulţimilor în activităţile matematice din învăţământul preşcolar

Folosirea elementelor de teorie literară în analiza textelor din manualele claselor II – IV

Folosirea experimentului la Științele mediuluiˮ în clasele primare

Folosirea jocului didactic în activitățile de cunoaștere a mediului

Folosirea jocului didactic la activitățile Cunoașterea mediuluiˮ la grădiniță

Folosirea jocului didactic la Introducere în geografieˮ în clasele primare

Folosirea jocului didactic la Științeˮ

Folosirea jocului didactic la Științele mediuluiˮ (Cunoașterea mediuluiˮ, Științe ale naturiiˮ, Introducere în geografieˮ)

Folosirea jocului didactic pentru cultivarea şi fixarea componentei fonetice a comunicării verbale în învăţământul preşcolar.

Folosirea jocului didactic pentru dezvoltarea, fixarea şi nuanţarea vocabularului preşcolarului

Folosirea jocului didactic pentru dezvoltarea, fixarea şi nuanţarea vocabularului preşcolarului

Folosirea jocului didactic pentru dezvoltarea, fixarea și nuanțarea vocabularului preșcolarului

Folosirea jocului didactic pentru învăţarea conţinuturilor matematice în învăţământul preşcolar

Folosirea jocurilor logico-matematice în activităţile matematice din învăţământul preşcolar

Folosirea lecturii suplimentare în scopul îmbogăţirii vocabularului elevilor

Folosirea metodei conversației la Introducere în geografieˮ

Folosirea metodei conversației la Științeˮ

Folosirea metodei demonstrației la Științele mediuluiˮ în clasele primare

Folosirea metodelor moderne / alternative la Introducere în geografieˮ la clasele primare

Folosirea metodelor moderne / alternative la Științeˮ la ciclul primar

Folosirea metodelor tradiționale și modernizarea lor la Introducere în geografieˮ

Folosirea metodelor tradiționale și modernizarea lor la Științeˮ

Folosirea mijloacelor audio – vizuale la lecțiile de Științele mediuluiˮ

Folosirea mijloacelor de învăţământ la lecţiile de limba română

Folosirea mijloacelor de invatamant la lectiile de limba si literatura romana

Folosirea şi valorificarea didactică a poeziilor în activităţile specifice domeniului experienţial Limbă şi Comunicare.

Folosirea textului liric în învăţământul preşcolar

Folosirea textului narativ în învăţământul preşcolar

Folosirea textului narativ în vederea exersării exprimării corecte și nuanțate

Formarea atitudinilor si conduitelor interculturale prin activitati specifice ciclului primar

Formarea capacităţii de citire / lectură - demersuri metodologice

Formarea capacităţii de comunicare orală / scrisă prin activităţile de educare a

Formarea capacităţii de comunicare scrisă în clasa I

Formarea capacităţilor de comunicare la elevii din învățământul primar

Formarea capacităţilor de comunicare orală prin lecţiile de limba şi literatura română din învăţământul primar

Formarea competenţelor cheie prin activităţile de tip integrat

Formarea competenţelor de evaluare-autoevaluare ale cadrului didactic;

Formarea competențelor și deprinderilor de comunicare în învățământul preșcolar/primar

Formarea conceptului de număr natural în învăţământul primar

Formarea conduitei morale la elevii din învățământul primar

Formarea continuă a cadrelor didactice - cheia succesului în educație Personalitatea cadrului didactic şi impactul asupra managementului grupei prescolari / clasei de elevi

Formarea continuă a profesorilor – necesitate și percepții,

Formarea deprinderilor de muncă intelectuală la şcolarii mici

Formarea deprinderilor de scriere corectă și a capacității de autocontrol la elevii din clasele primare

Formarea inițială a profesorilor – între politici educaționale și realități românești,

Formarea intereselor profesionale și orientarea profesională a elevilor cu dizabilități

Formarea noțiunilor de spațiu și timp prin lecțiile și activitățile de Științele mediuluiˮ

Formarea reprezentărilor matematice în învăţământul preşcolar

Formarea reprezentarilor matematice la copiii cu dizabilitati de intelect de varsta prescolara si scolara mica;

Formarea reprezentărilor moral-patriotice la vârsta preşcolară

Formarea rezilientei la copii

Formarea şi cultivarea componentei gramaticale a competenţei verbale în învăţământul primar.

Formarea şi dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor în scrierea după imaginaţie

Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de intuire a sunetelor şi a semnelor grafice în vederea creării competenţelor de citit / scris în clasa pregătitoare

Formativ şi informativ în activităţile de studiere a limbii şi literaturii române

Forme de manifestare ale devianţei şcolare în învăţământul primar

Funcţionalitatea părţilor de vorbire în textul literar şi rolul acestora în comunicarea orală şi scrisă - consideraţii metodologice

Genurile artelor plastice abordabile în învăţământul primar/preşcolar: grafica, pictura, sculptura, arta decorativă, arta monumentală, foto-video etc.. Teorii şi aplicaţii practice.

Gestionarea atenției preșcolarilor/școlarilor mici

Gestionarea situaţiilor de criză educaţională în clasa de elevi

Gestiunea situațiilor de criză educațională

Ghicitoarea – creație cu rol educativ în activitățile din grădiniță

Identificarea aptitudinilor elevilor în practica şcolară

Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului copiilor prin activităţile de tip preşcolar.

Îmbogăţirea, activizarea şi nuanţarea vocabularului prin intermediul jocului didactic în cadrul orelor de limba şi literatura română la clasele primare

Îmbogăţirea, precizarea şi nuanţarea vocabularului şcolarului mic cu ajutorul sinonimiei, a antonimiei şi a omonimiei.

Îmbogăţirea, precizarea, nuanţarea şi activizarea vocabularului şcolarului mic prin lecţii de citire-lectură

Impactul dezvoltarii personale asupra dezvoltarii competentelor de comunicare în mediul prescolar/scolar/liceal

Impactul dezvoltarii personale în reducerea anxietatii și stresului în mediul scolar/liceal

Impactul emoțional al utilizării mijloacelor audio-vizuale la disciplina …

Impactul jocului didactic asupra dezvoltării limbajului copilului preșcolar

Impactul perceptiei părinților/elevilor privind disciplinele optionale asupra reusitei scolare

Impactul utilizării tehnologiilor moderne de învățare în activitatea de educare a copiilor cu dizabilități

Implementarea unor elemente specifice alternativelor educaționale (Step by Step, Waldorf, Freinet, Montessori, Planul

Implicaţii ale metodelor moderne de evaluare asupra atitudinii faţă de învăţare a şcolarului mic;

Implicaţii ale perspectivei teoretice a lui J. Piaget în predare

Implicaţii ale prezenţei copiilor cu dificultăţi de învăţare asupra structurii şi dinamicii socioemoţionale a clasei

Implicaţii manageriale în crearea motivaţiei învăţării pentru asigurarea succesului şcolar,

Implicaţii normative şi metodologice la nivelul proiectării pedagogice.

Implicatiile bullying-ului în mediul prescolar/scolar/liceal

Implicațiile conexiunii și integrării sociale în clasa de elevi asupra performanțelor

Implicatiile dezvoltarii personale în mediul prescolar/scolar/liceal

Implicatiile pandemiei în dezvoltatea socio-afectiva

Implicatiile pandemiei în performanța prescolara/scolara/liceala

Importanța activităţilor de povestire în educarea limbajului preşcolarilor

Importanța jocului didactic în formarea noțiunilor în învățământul preșcolar

Importanța jocului în dezvoltarea creativității la preșcolari

Importanța parteneriatului grădiniță/școală – comunitate pentru dezvoltarea copilului preșcolar/școlar mic

Importanţa şi conţinutul pregătirii manageriale a profesorilor pentru învăţământul primar

Importanta şi structura portofoliului preşcolarului

Importanţa studiului structurilor naturale în educaţia plastică.

Incluziunea relatiei dintre performantele din domeniul limbajului si integrarea

Indicii morfologici şi funcţionali ai organismului la vârsta şcolară mică şi preşcolari

Influenţa activităţilor extracurriculare asupra gustului pentru lectură la şcolarii mici Inteligența lingvistică – formare, dezvoltare, valorificare prin orele de limba și literatura română

Influenţa atitudinii cadrului didactic asupra relaţiilor interculturale în clasă

Influența cercetării din domeniul Științelor Educației în dezvoltarea profesională și personală;

Influenţa grupului asupra dezvoltării personalităţii copilului de vârstă şcolară mică / preşcolară

Influența grupului asupra dezvoltării personalității copilului în perioada preșcolarității

Influenţa părinţilor asupra relaţiilor interculturale din clasa de elevi

Influența personalității părinților asupra dezvoltării copiilor

Influența personalității profesorului asupra caracteristicilor relaționale ale clasei de elevi

Influenţa tehnologiei asupra creativităţii preșcolarilor/școlarilor mici

Influente ale factorilor afectivi in orientarea profesionala la puberul cu dizabilitati mintale, comparativ cu normalul de aceeasi varsta cronologica;

Influenţe ale strategiilor didactice specifice unei discipline şcolare asupra dezvoltării școlarului mic / preșcolarului în plan cognitiv/psihosocial/moral

Influenţe pozitive şi negative ale noilor tehnologii în creaţiile copiilor.

Instruirea asistată de calculator - eficienţă şi/sau necesitate la disciplina Matematică

Instruirea asistată de calculator la disciplina limba şi literatura română în ciclul primar

Instrumente digitale de evaluare în învățământ

Instrumente digitale de optimizare a comunicării între partenerii educaționali

Însuşirea elementelor de limbaj scris, în învăţământul preşcolar

Integrarea eficientă a noilor tehnologii în modernizarea lecţiilor de limba română

Integrarea experiențelor simple în activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător. Proiectele tematice în activitățile de cunoaștere a mediului-roluri și aspecte formative în educația timpurie.

Integrarea experimentului virtual, a simulărilor în cadrul lecțiilor de științe din învățământul primar

Integrarea noilor tehnologii în cadrul activităților pe domenii experiențiale din învățământul preșcolar

Integrarea și incluziunea școlară și profesională a elevilor cu dizabilități

Integrarea şi valorificarea creaţiilor populare în lecţiile de limba română la clasele P – IV

Integrarea socială şi relaţionarea în joc în primii ani de viață/ învățământul primar

Integrarea/adaptarea școlară. Surse și efecte

Inteligența emoțională a preșcolarului/ școlarului mic – modalități de cunoaștere și valorificare

Inteligenta emotionala, comunicarea în mediul online si reusita scolara în timpul pandemiei

Inteligenta emotionala: program de dezvoltare emotionala;

Inteligentele multiple - ipoteze si strategii psihoeducationale

Interdisciplinaritatea – modalitate creativă de organizare a conţinuturilor

Intervenții psihopedagogice pentru stimularea dezvoltării cognitive și emoționale la elevii cu dizabilități

Intervenţiile asupra limbajului şi efectul lor asupra dificultăţilor de învăţare

Introducerea numerelor naturale in grădinița de copii

Intrumente si strategii utilizate în gestionarea dificultăţilor de învăţare a scris-cititului/matematicii

Intuiţie şi rigurozitate în predarea elementelor de geometrie în învăţământul primar

Învățământ preșcolar

Învățare în mediul outdoor. Resurse procedurale și materiale pentru formarea competențelor în învățământul primar.

Învățare online: limite și avantaje psihopedagogice

Învăţarea bazată pe proiect, Învăţarea bazată pe probleme, Învăţarea aventură / de tip expediţionar- strategii didactice moderne.

Învățarea creativă – posibilități de implementare la clasele primare

Învățarea creativă la preşcolari

Învățarea creativă la şcolarul mic

Învăţarea eficientă în clasa de elevi

Învăţarea interactivă în învăţământul preşcolar/primar

Învăţarea interactiv-creativă. Modalităţi de stimulare a creativităţii şi a activismului în procesul didactic

Învăţarea ortografiei şi a punctuaţiei în şcoala primară

Învățarea prin cooperare – posibilități de aplicare în formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul primar/preșcolar;

Învăţarea prin descoperire

Învățarea prin descoperirea experimentală în învățământul primar și preșcolar;

Învățarea prin proiecte. O abordare inovativă

Învăţarea şcolară – cadru de dezvoltare intelectuală a copilului preşcolar /de vârstă şcolară mică

Învelişurile omului – Construcţii vizuale.

Investigarea atitudinii profesorilor pentru învățământul primar și preșcolar față de instruirea la distanță;

Ion Creangă în manualele şcolare pentru învăţământul primar.

Ion Luca Caragiale în manualele şcolare pentru învăţământul primar.

Izolare sociala, bullying și performanța scolara

Jena, Reggio Emilia) în învățământul de masă

Jocul didactic în activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător.

Jocul didactic la lecțiile de științele naturii și implicațiile lui în dezvoltarea creativității elevilor

Jocul didactic matematic – mijloc de dezvoltare a gîndirii elevilor din învăţământul primar

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

Jocul didactic matematic în învățământul primar

Jocul didactic matematic la clasele I-II

Jocul didactic matematic la clasele III-IV

Jocul didactic, modalitate de formare a deprinderilor de activitate intelectuală

Jocul didactic; necesitatea organizării după reguli stabilite

Jocul in cadrul activitatilor de dezvoltare a vorbirii si a altor activitati instructiveducative in invatamantul prescolar

Jocul în dezvoltarea copilului mic/ școlarului mic

Jocul logico-matematic în dezvoltarea gândirii preșcolarilor

Jocul și roulul acestuia în dezvoltarea copiilor

Jocuri didactice folosite la disciplina limba şi literatura română în ciclul primar

Jocuri didactice specifice domeniului Științe

Jocuri şi activităţi de socializare a copiilor din ciclul primar

Jocuri şi activităţi de socializare desfăşurate în grădiniţă

Jurnalul de învățare – instrument necesar dezvoltării competențelor metacognitive;

Kitsch-ul vizual. Modalităţi de conştientizare, de evitare şi de combatere în învăţământul primar.

Leadership în organizațiile școlare,

Leadership și eficiență în sistemul educațional,

Lecţia de educaţei fizică la vârsta şcolară mică

Lectura după imagini – importanța pentru educarea limbajului în grădiniță

Lectura literaturii copilăriei (perspective didactice)

Lectura și elevii epocii digitale

Lexicul limbii române - aspecte ale abordării metodologice în orele de comunicare

Libertatea de manifestare a copiilor – principiu al educației preșcolare

limbajului / comunicare

Literatura de aventuri şi valorificarea acesteia în ciclul primar

Locul literaturii pentru copii în ansamblul literaturii române.

Locul și rolul experimentului în cadrul orelor de științe din învățământul primar

Locul si rolul jocului in dezvoltarea scolarului mic

Managementul problemelor de disciplină în învăţământul primar

Managementul activităţilor integrate în învăţământul preşcolar,

Managementul clasei de elevi în contextul învățământului online

Managementul clasei de elevi si disciplina scolara in invatamantul primar

Managementul conflictelor în clasa de elevi

Managementul grupei de preşcolari şi modalităţi de optimizare a relaţiei cu şcoala, familia, comunitatea,

Managementul instituțiilor și claselor de elevi cu deficientă

Managementul lecţiei şi eficientizarea învăţării

Managementul timpului - variabilă corelativă în orizontul învățării / Managementul timpului şcolar în activitatea instructiv-educativă în grădiniţă Contribuţia activităţilor extraşcolare la integrarea socio-afectiva a preșcolarilor/elevilor

Managementul timpului şcolar - tema pentru acasă;

Măsuri de diagnosticare şi prevenţie a dificultăţilor de învăţare

Matematica distractivă, ca disciplină opţională pentru elevii claselor I–IV

Materialele didactice – suport obligatoriu in desfasurarea activitatilor integrate din gradinita de copii

Mecanisme interne și externe ale luării deciziilor – implicații educative

Medierea conflictelor în învăţământul preşcolar - Relaţia grădiniţă-familie;

Medierea conflictelor în mediul școlar

Mentoratul didactic – tranziție spre integrarea profesorilor;

Metoda conversaţiei didacticee în lucrul cu preşcolarii/şcolarii mici

Metoda proiectelor – valenţe formative şi informative

Metoda proiectelor tematice – avantaje şi limite;

Metoda proiectului în predarea conţinuturilor didactice din învăţământul prescolar/primar

Metode alternative de evaluare folosite învăţământul preşcolar/primar

Metode moderne de predare-învăţare a matematicii în învăţământul primar.

Metode alternative de evaluare – modalităţi de aplicare în formarea inițială și continuă a profesorului;

Metode alternative de evaluare folosite învăţământul preşcolar Corelarea proceselor de predare cu cele de învățare în învățământul primar

Metode alternative de evaluare în învăţământul preşcolar

Metode alternative de evaluare în învăţământul primar

Metode de cunoaştere a elevului

Metode de dezvoltare a gândirii critice utilizate în învăţmântul primar

Metode de evaluare tradiționale și alternative; relații de interdependență

Metode de învăţare eficientă

Metode de rezolvare a problemelor la ciclul primar

Metode didactice folosite în cadrul activităților plastice

Metode didactice interactive pentru instruirea mixtă (hibridă)

Metode interactive pentru dezvoltarea competențelor sociale la școlarii mici

Metode moderne de evaluare utilizate în cadrul procesului instructiv- educativ desfășurat la disciplinele din aria curriculară Matematică și Științe ale naturii

Metode moderne de instruire utilizate în activitățile din cadrul domeniului Științe

Metode moderne de instruire utilizate în cadrul procesului instructiv- educativ desfășurat la disciplinele din aria curriculară Matematică și Științe ale naturii Jocuri didactice folosite la disciplinele din aria curriculară Matematică și Științe ale naturii

Metode şi instrumente de cunoaştere a capacităţii de învăţare a elevilor

Metode şi procedee de cultivare a creativităţii elevilor, la matematică în ciclul primar

Metode și procedee de depistare, prevenire și corectare a tulburărilor de vorbire la preșcolari

Metode şi procedee de receptare a mesajului oral / scris prin activităţile de învăţare a limbii române

Metode şi procedee de utilizare expresivă şi creativă a limbii române în activităţile de convorbire / lectură după imagini

Metode şi procedee de valorificare a structurilor morfologice şi sintactice în activităţile de educare a limbajului

Metode şi procedee didactice utilizate în vederea formării noţiunilor matematice în învăţământul preşcolar

Metode şi procedee folosite în activităţile comune pentru formarea reprezentărilor matematice la vârsta preşcolară

Metode şi procedee folosite în activităţile comune pentru formarea reprezentărilor matematice la vârsta preşcolară

Metode şi procedee folosite pentru formarea reprezentărilor matematice la vârsta şcolară mică

Metode și procedee utilizate de educatoare la activitățile de Cunoașterea mediuluiˮ în grădiniță

Metode si tehnici de creştere a coeziunii clasei de elevi

Metode şi tehnici de cunoaştere a clasei de elevi

Metode şi tehnici de dezvoltare a comportamentului social la copilul preşcolar.

Metode şi tehnici de formare a deprinderilor de exprimare corectă

Metode și tehnici de învățare eficientă

Metode şi tehnici utilizate în context şcolar în scopul prevenirii şi remedierii tulburărilor de limbaj scris

Metode şi tehnici utilizate în învăţământul preşcolar în scopul prevenirii şi remedierii tulburărilor de limbaj oral.

Metode tradiţionale şi moderne de evaluare în învăţământul preșcolar/primar

Metode tradiționale și moderne folosite în predarea și învățarea substantivului /verbului / pronumelui / adjectivului la clasele primare

Metode, tehnici și instrumente de evaluare. Aplicații pentru învățământul preșcolar/primar

Metode, tehnici și instrumente specifice utilizate în evaluarea la clasa pregătitoare

Metodele didactice utilizate în EFS la vârsta şcolară mică şi la preşcolari

Metodele interactive și rolul lor în lecțiile de limba și literatura română în învățământul primar

Metodologia activităţilor de povestire în învăţământul preşcolar

Metodologia de învăţare a conţinuturilor ariilor curriculare prin jocuri dinamice

Metodologia dezvoltării capacităţilor de receptare a mesajului scris (citire / lectură) Consideraţii metodice privind compunerile specifice stilurilor funcţionale ale limbii române

Metodologia didactică între tradiţie şi inovaţie: metodele de instruire în procesul învățării și în cel al dezvoltării

Metodologia lecţiilor de limba și literatura română din perspectiva curriculumului bazat pe competențe

Metodologia predării textului literar în învățământul primar. Noi perspective și abordări

Metodologia predării-învăţării operaţiilor aritmetice în ciclul primar

Mihai Eminescu în manualele şcolare pentru învăţământul primar.

Mihail Sadoveanu în manualele şcolare pentru învăţământul primar.

Minciuna şi simularea la şcolarul mic. Modalităţi de intervenţie educativă pentru optimizarea conduitei morale

Modalităţi alternative de organizare a procesului de învăţământ

Modalităţi de abordare a dificultăţilor de învăţare cu sursă motivaţionalafectivă

Modalităţi de abordare a formelor geometrice în învăţământul preşcolar

Modalităţi de abordare a operaţiilor aritmetice de adunare şi scădere în activităţile matematice din învăţământul preşcolar

Modalitati de abordare formativ-educativa a elevilor cu dificultati de invatare in ciclul primar

Modalităţi de abordare psihopedagogică a manifestărilor agresive la copiii de vârstă preşcolară.

Modalităţi de abordare psihopedagogică a manifestărilor agresive la elevii de vârstă şcolară mică

Modalităţi de abordate educativă a copiilor din ciclul primar/gimnazial cu dificultăţi în dezvoltarea abilităţilor matematice

Modalităţi de activizare a elevilor la lecţiile de matematică

Modalități de asigurare a calității procesului didactic din învățământul preșcolar/primar

Modalităţi de caracterizare a personajelor din textele narative destinate copiilor.

Modalități de combatere a dificultăților de comunicare la preșcolari Realizarea educației morale în perioada preșcolară

Modalitati de corectare a limbajului la scolarul mic/prescolar

Modalități de corelare a strategiilor centrării pe obiective cu strategiile centrării pe elev în învățământul preșcolar

Modalități de corelare a strategiilor centrării pe obiective cu strategiile centrării pe elev în învățământul primar

Modalităţi de cultivare a creativităţii elevilor de vârstă şcolară mică 14. Modalităţi de prevenire şi înlăturare a insuccesului şcolar

Modalităţi de cultivare a creativităţii preşcolarilor.

Modalităţi de descoperire şi de formare a capacităţilor creative ale elevilor în vederea obţinerii performanţei în studiul limbii şi literaturii române

Modalități de dezvoltare a abilităților sociale la școlarul mic

Modalități de dezvoltare a aptitudinilor creative

Modalități de dezvoltare a atitudinilor creative

Modalităţi de dezvoltare a caracterului la vârsta şcolară mică

Modalități de dezvoltare intelectuală la școlarul mic

Modalităţi de dezvoltarea a gândirii critice şi creative la şcolarii mici

Modalități de educație emoțională în școală

Modalităţi de eficientizare a comunicării didactice

Modalitati de eficientizare a parteneriatului scoala-familie

Modalităţi de eficientizare a strategiilor didactice în învăţarea matematicii

Modalităţi de eficientizare a strategiilor didactice în învăţarea matematicii la ciclul primar

Modalităţi de evaluare a randamentului şcolar la matematică în învăţământul primar

Modalităţi de evaluare în procesul de educaţie artistică în învăţământul primar.

Modalităţi de evaluare prin jocul didactic;

Modalităţi de folosire a calculului mintal în desfăşurarea lecţiilor de matematică în ciclul primar

Modalităţi de folosire a elementelor pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural în învăţământul primar

Modalităţi de formare a competenţei interculturale a elevilor prin intermediul disciplinei X

Modalităţi de formare a conceptelor la preşcolari/şcolari mici

Modalităţi de formare a deprinderilor de muncă intelectuală la şcolarii mici prin lecţiile de matematică din ciclul primar

Modalităţi de formare a operaţiilor intelectuale prematematice la preşcolari

Modalităţi de formare a priceperilor şi deprinderilor de calcul mintal la vârsta preşcolară

Modalităţi de formare a priceperilor şi deprinderilor de calcul mintal la vârsta şcolară mică

Modalităţi de formare a priceperilor şi deprinderilor de calcul mintal la vârsta şcolară mică

Modalităţi de formare a priceperilor şi deprinderilor de calcul mintal la vârsta preşcolară.

Modalități de formare și dezvoltare a auzului fonematic la copiii preșcolari în cadrul activităților din grădiniță

Modalităţi de gestionare a relaţiilor interculturale în clasa de elevi

Modalităţi de identificare a aptitudinilor artistico-plastice. Exemple şi studii de caz.

Modalităţi de îmbogăţire a vocabularului prin intermediul categoriilor semantice (omonime, sinonime, paronime, antonime)

Modalitati de imbogatire si nuantare a vocabularului elevilor prin lectiile de limba si literatura romana. Lectura suplimentara a elevilor din invatamantul primar

Modalităţi de îmbogăţire, activare şi nuanţare a vocabularului prin orele de limba română

Modalități de implementare a ,,noilor educații în curriculumul actual

Modalităţi de implicare şi valorificare a părinţilor în intervenţia educativă asupra dificultăţilor de învăţare

Modalități de încurajare și programare mentală a copiilor pentru succes

Modalităţi de integrare a calculatorului în lecţiile de matematică, la clasele I-IV

Modalităţi de integrare a mijloacelor de învăţământ în activităţile din domeniul limbă și comunicare

Modalități de intervenție pentru copiii preșcolari/școlari mici cu dificultăți de învățare

Modalități de motivare și activizare a copiilor preșcolari în procesele de învățare

Modalități de motivare și activizare a elevilor de vîrstă școlară mica în procesul didactic

Modalităţi de operare cu informaţiile din textele literare

Modalităţi de optimizare a evaluării în ciclul primar

Modalităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de memorizare în vederea formării deprinderilor de pronunţie corectă

Modalităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de memorizare în vederea formării deprinderilor de pronunţie corectă

Modalități de prevenire și combatere a insuccesului școlar la elevii din învățământul primar

Modalităţi de prevenire şi intervenţie în devianţa şcolară

Modalități de prevenire și soluționare a conflictelor în grupa de copii/ clasa de elevi

Modalităţi de prevenire, depistare şi ameliorare a eşecului şcolar la matematică în ciclul primar

Modalităţi de promovare a coeziunii grupului clasă

Modalităţi de promovare a dezvoltării sociale şi emoţionale la copiii preşcolari / de vârstă şcolară mică

Modalităţi de promovare a succesului şcolar

Modalități de realizare a activităților de tip outdoor specifice domeniului Științe

Modalităţi de realizare a caracterului interdisciplinar al lecţiilor de matematică la ciclul primar

Modalități de realizare a demersului didactic la disciplinele opţionale în învățământul primar/preşcolar

Modalități de realizare a educației civice/ educației pentru societate la ciclul preșcolar

Modalităţi de realizare a educaţiei copiilor cu dificultăţi de învăţare

Modalităţi de realizare a învăţării sociale în învăţământul primar /preşcolar

Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învăţarea matematicii. Activitatea suplimentară pentru elevii dotaţi

Modalitati de stimulare a creativitatii prin orele de limba si literatura romana la clasele II-IV

Modalităţi de stimulare a activităţii independente a preşcolarului prin activităţile matematice

Modalităţi de stimulare a activităţii independente a preşcolarului prin activităţile matematice.

Modalităţi de stimulare a activităţii independente a şcolarului mic prin lecţiile de matematică

Modalităţi de stimulare a creativităţii copiilor preşcolari

Modalităţi de stimulare a creativităţii prin activitățile de educarea limbajului din grădiniță/ orele de limba şi literatura română (ciclul primar)

Modalităţi de stimulare a creativităţii prin orele de limba română

Modalitati de stimulare a elevilor capabili de performante superioare la limba si literatura romana in clasele III-IV

Modalitati de stimulare a limbajului prin activitatile de tip scolar Rolul evaluarii asupra personalitatii scolarului mic

Modalități de stimulare a potențialului creativ al elevilor în cadrul lecțiilor de științe ale naturii

Modalități de stimulare a potențialului creativ al preșcolarilor/școlarilor mici

Modalităţi de utilizare a elementelor de construcţie a comunicării (lexicul, structurile morfologice, structurile sintactice) în dialogurile situaţionale şi contextuale din diferite domenii

Modalităţi de utilizarea metodei incidentului critic în dezvoltarea competenţei interculturale a elevilor

Modalități de valorificare a conflictului sociocognitiv în dezvoltarea cognitivă

Modalităţi de valorificare a exerciţiului în activităţile matematice din grădiniţă

Modalităţi de valorificare a exerciţiului în activităţile matematice din grădiniţă

Modalităţi de valorificare a exerciţiului în activităţile matematice din grădiniţă.

Modalităţi de valorificare a exerciţiului în predarea-învăţarea matematicii la clasele I-IV

Modalităţi de valorificare a exerciţiului în predarea-învăţarea matematicii în ciclul primar

Modalități de valorificare a jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

Modalităţi de valorificare a jocului didactic în procesul instructiveducativ din grădiniţă

Modalităţi de valorificare a jocului didactic în procesul instructiveducativ din grădiniţă /şcoala

Modalități de valorificare a jocului didactic în procesul instructiv-educativ din grădiniță/ de la nivelul învățământului primar

Modalităţi de valorificare a tehnologiei şi multimedia în asistarea dificultăţilor de învăţare

Modalități de valorificare educativă a fenomenelor de grup specifice clasei de elevi

Modalități de valorificare educativă a mecanismelor de influență socială și persuasiune

Modalități educative de abordare a deficitului de atenție

Modalități educative de abordare a tulburărilor de comportament

Modalități educative de dezvoltare a rezilienței elevilor

Modalităţi eficiente de abordare a activităţilor integrate în învăţământul preşcolar/şcolar

Modalităţi integrate de intervenţie în educaţia elevilor cu cerinţe speciale în clasă

Modalități metodice de predare – evaluare ale capitolului (unități de învățare)...........

Modalităţi specifice de formare a conceptelor de mărime şi unitate de măsură la şcolarii mici

Modelajul la activitățile de Cunoașterea mediuluiˮ în grădiniță

Modelajul la Științele mediuluiˮ

Modelarea comportamentului elevilor în funcție de tipuri de personalitate

Modele de instruire eficientă în clasele primare

Modele de instruire în activitatea psihomotrică la preşcolari

Modele şi forme ale realizării educaţiei integrate în învăţământul primar / preprimar

Modele teoretice și practice în managementul clasei/grupei de preșcolari

Motivarea resurselor din procesul educațional,

Motivaţia învăţării în învăţământul primar

Motivaţia învăţării la copiii preşcolari

Motivaţie şi performanţă în învăţământul primar

Mulţimea numerelor naturale

Necesitatea diversificării metodologiei didactice în învățământul românesc. Rolul strategiilor didactice interactive în procesele de predare, învăţare, evaluare.

Necesitatea diversificării strategiilor interactive în şcoala modernistă şi postmodernistă;

Noi abordări curriculare în învățământul preșcolar - aplicații pentru domeniul experiențial Om și Societate (DOS)/ DȘ/DEC/DLC/DPM

Noi concepte în implementarea curriculumului pentru educație timpurie (dimensiuni de dezvoltare, comportamente, abilitati, predare de tip brain friendly manner, flexibilizarea învățării, competențe etc.)

Noi direcţii de realizare a educaţiei intelectuale în învăţământul primar

Noi modalităţi de a gândi şcoala : descriereea unor activităţi menite să stimuleze talentele elevilor din perspectiva teoriei inteligentelor multiple

Noile educaţii – modalităţi de organizare;

Normele ortografice şi ortoepice ale limbii române - modalităţi de abordare didactică

Nouă paradigmă educațională. Reconsiderarea mediilor de învățare din clasă pentru învățarea în secolul XXI

O analiză critică a manualelor alternative în învăţământul primar

Observare la Științele mediuluiˮ

Observarea cu elevii a modificărilor diurne și sezoniere și valorificarea acestora la Geografieˮ și Științeˮ

Observarea, metodă de cunoaștere a mediului și de dezvoltare a operațiilor logice ale gândirii.

Obţinerea calităţii în activitățile din domeniul limbă și comunicare Folosirea activităților din domeniul limbă și comunicare pentru formarea deprinderilor de exprimare

Ocrotirea spontaneităţii native specifice copiilor. Stimularea creativităţii plastice prin tratare diferenţiată şi personalizată.

Oportunități de valorificare a noilor tehnologii în învățământul preșcolar/ primar

Optimizarea activităţilor de educare a limbajului şi comunicării în grădiniţă Stimularea expresivităţii verbale prin intermediul povestirilor/ repovestirilor Modalităţi de optimizare a utilizării textului literar în activităţile de educare a limbajului

Optimizarea lecţiilor de matematică prin intermediul jocului didactic

Optimizarea relației părinte- copil: stabilirea regulilor și a limitelor

Organizarea activităţilor integrate care au ca obiectiv dezvoltarea limbajului

Organizarea experienței de învățare – între autonomie și control

Organizarea experiențelor de învățare în mediul digital

Organizarea experiențelor de joc și învățare pentru dezvoltarea potentialului creativ la prescolar sau la scolarul mic

Organizarea procesului de învăţământ în conformitate cu principiile şi valorile promovate de alternativele educative (step by step, planul Jena, sistemul Waldorf ş.a.)

Parteneriate educaționale – premise de eficientizare a educației formale

Parteneriatul grădiniţă- şcoală privind integrarea copiilor în clasa pregătitoare

Parteneriatul gradinita/scoala-familie, garantie pentru calitatea educatiei Rolul gradinitei/scolii in dezvoltarea socio- emotionala a copilului

Parteneriatul scolii cu familia - program de dezvoltare a maturitatii parentale Utilizarea ITC in formarea deprinderilor motrice

Particularităţi adaptative ale şcolarului mic/ preşcolarului

Particularităţi ale consilierii elevilor în învăţământul primar.

Particularități ale formării conduitei morale la vârsta copilariei

Particularitati ale predării legendelor istorice în vederea educarii patriotice și estetice a elevilor

Particularități ale procesului instructiv-educativ

Particularităţi ale rezolvării şi compunerii problemelor de aritmetică în ciclul primar

Particularităţi ale rezolvării şi compunerii problemelor matematice în ciclul primar

Particularităţi ale rezolvării şi compunerii problemelor matematice în ciclul primar

Particularităţile clasei de elevi ca grup social,

Particularitățile metodelor activ-participative în activitățile de educare a limbajului în învățământul preșcolar

Particularitățile metodelor activ-participative utilizitate în activitățile de comunicare în limba română în învățământul primar

Pedagogia online – impact asupra învățământului.

Pedagogia online- impact asupra conceperii, construcței și valorificării manualelor școlare

Pedagogii alternative – lectii ale istoriei pedagogiei

Percepții ale cadrelor didactice despre dezvoltarea competențelor digitale/ despre motivația învățării la elevi/ despre emoțiile de bază în educație; Proiectarea unor programe de intervenţie pentru stimularea motivaţiei învăţării la şcolarul mic

Personalitatea cadrului didactic. Instrumente de analiză

Personalitatea matură pentru școală Caracteristicile dezvoltarii personalitatii scolarului mic; profilul si evolutia personalitatii copilului la varsta scolară mică Jocul la vârsta preșcolară. Teorii, funcțiile jocului, tipologie.

Planificarea şi evidenţa în educaţie fizică la vârsta şcolară mică

Plictiseala școlară – modalități de abordare psihopedagogică

Poezia naturii în manualele şcolare pentru învăţământul primar.

Politici educaționale specifice (detalieri pentru: tema pentru acasă, condiții de lucru ale profesorilor din Europa, sisteme educaționale etc.),

Portofoliul profesional al educatoarei – structură şi importanţă

Posibilităţi constructive şi de expresie ale punctului/liniei/formei/culorii prin folosirea de procedee tehnice convenţionale/tradiţionale sau contemporane cu instrumente variate de lucru.

Posibilităţi de aplicare a modelului învăţării depline în învăţământul primar

Posibilităţi de utilizare a metodei problematizării în lecţiile de matematică din învăţământul primar

Posibilităţi de utilizare a relaţiei novici – experţi în dezvoltarea cognitivă a copilului

Posibilități de valorificare educațională a resurselor multimedia

Povestea digitală – metodă educațională modernă pentru învățământul primar și preșcolar

Predarea dialogica determinata de particularitatile textului dramatic in invatamantul prescolar.

Predarea ecuaţiilor în învăţământul primar - contribuţii metodice

Predarea elementelor de construcția comunicării. Părțile principale de propoziție

Predarea elementelor de construcția comunicării. Substantivul

Predarea elementelor de construcția comunicării. Verbul

Predarea elementelor de geometrie în învățământul primar

Predarea fracțiilor în ciclul primar

Predarea integrată a conţinuturilor matematice în învăţământul preşcolar

Predarea integrata a limbii romane la clasele II-IV

Predarea integrată a limbii române la clasele P-II

Predarea intuitivă a noțiunilor gramaticale în grădiniță. Metode de formare a unei exprimări corecte

Predarea mărimilor și a unităților de măsură

Predarea matematicii la clasele I - IV în condiţiile activităţii simultane

Predarea noțiunilor de morfologie în clasele primare

Predarea noțiunilor de sintaxă în clasele primare

Predarea noțiunilor de vocabular în învățământul primar

Predarea numerației în învățământul primar

Predarea operațiilor cu numere naturale în clasele primare

Predarea textelor narative în orele de limba și literatura română

Predarea-învăţarea elementelor de geometrie la clasele I-IV

Pregătirea preşcolarilor pentru adaptarea şcolară – dimensiuni aplicative

preșcolarilor/școlarilor mici prin intermediul activităților din grădiniță/școală actic și dezvoltarea personlității copilului

Prevenirea şi înlăturarea eşecului şcolar

Principiul învățării prin acțiune Acțiuni reale, acțiuni simulate și acțiuni imaginare. Tipuri noi de învățare. Învățare competitivă și învățare colaborativă. Analiza critică a concurenței. Tehnici de învățare colaborativă

Problematica adaptării preșcolarului la școală - ciclul primar

Probleme ale dinamizării spaţiului plastic. Ritmul compoziţional.

Probleme metodologice ale folosirii eficiente a mijloacelor de învăţământ în lecţiile de matematică din ciclul primar

Probleme specifice predării-învăţării noţiunilor matematice în ciclul preşcolar

Probleme specifice predării-învăţării noţiunilor matematice în ciclul primar 11. Strategii de evaluare a activităţilor cu conţinut matematic din ciclul primar 13

Probleme specifice predării-învăţării noţiunilor matematice în ciclul primar

Procesele care stau la baza dificultăţilor de învăţare

Procesul de învățământ ca proces de comunicare

Procesul de învăţare în educaţie fizică şi sport la vârsta şcolară mică