top of page

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

 

 

I. PREAMBUL

1.1. Prin solicitarea, utilizarea sau accesarea, sub orice formă, a site-ului web https://www.lucrariexpert.com și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, Utilizatorul își manifestă consimțământul asupra tuturor prevederilor stipulate în Termenii și condițiile de utilizare și asupra oricăror modificări unilaterale ulterioare ale acestora și declară că a citit, a înțeles și este de acord cu respectarea îndeaproape a acestora.

 

II. DEFINIȚII ȘI TERMENI

2.1.PRESTATOR - Prestatorul serviciilor contractate prin intermediul site-ului web, care este și administrator al acestuia.

2.2. UTILIZATOR – Orice persoană fizică care accesează și/sau utilizează site-ul web sau contractează serviciile Prestatorului.

2.3. ADMINISTRATOR - Persoana care supraveghează funcţionarea în bune condiții a site-ului web şi gestionează raporturile cu Utilizatorii.

2.4. SITE-UL WEB – Platforma https://www.lucrariexpert.com, prin intermediul căreia Prestatorul informează și prestează servicii Utilizatorului

2.5. LUCRARE – Orice fel de lucrare solicitată de Utilizator (lucrare, licență, disertație, eseu, comandă, lucrare de diplomă, proiect). Oricare dintre termenii folosiți pentru a desemna lucrarea comandată sunt utilizați în raporturile cu Utilizatorul în scop exclusiv informal și nu trebuie interpretați în sensul specific, juridic, al acestor termen.

2.6. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – Acordul de voință încheiat între Prestator și Utilizator, care prin accesarea și utilizarea site-ului https://www.lucrariexpert.com, respectiv prin contractarea serviciilor puse la dispoziție, își exprimă neechivoc și integral consimțământul privind Termenii și Condițiile de utilizare. Prevederile contractuale sunt redate integral și exclusiv în Termenii și Condițiile de utilizare și orice convenție anterioară sau ulterioară a părților, dincolo de acești termeni, este lipsită de efecte.

2.7. CLIENT – Orice Utilizator care solicită realizarea unei lucrări, prin intermediul site-ului web https://www.lucrariexpert.com.

 

III. SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ ȘI REDACTARE

3.1. https://www.lucrariexpert.com este o platformă online prin care Prestatorul furnizează Utilizatorilor servicii de consultanță, redactare și modificare a unor lucrări, în sensul prevăzut în secțiunea Definiții și termeni, pe baza unei solicitări exprese și detaliate din partea acestora.

 

3.2. Utilizatorii cunosc și acceptă faptul că lucrările redactate nu sunt lucrări cu caracter științific, destinate prezentării către terțe persoane, către public sau publicării. Lucrările au caracter pur orientativ,  reprezintând o sinteză informativă și bibliografică de îndrumare, auxiliară în redactarea lucrărilor științifice necesare Utilizatorilor.

 

3.3. Prestatorul nu este răspunzător de acuratețea conținutului sau surselor utilizate pentru executarea lucrării comandate și nici pentru utilizarea acestei lucrări în alte scopuri decât cele expres indicate de Termenii și Condițiile de utilizare.

 

 

IV. COMANDA ȘI EXECUTAREA COMENZII

4.1. Contractarea serviciilor de consultanță și redactare a lucrărilor se face îndeplinind următorii pași:

- Utilizatorul accesează platforma https://www.lucrariexpert.com, informându-se asupra specificului serviciilor și pașilor de urmat și asupra Termenilor și condițiilor;

- Pentru detalii suplimentare, Utilizatorul contactează Prestatorul prin intermediul formularului de comandă, pus la dispoziție pe platformă, prin e-mail, la adresa lucrariexpert@gmail.com, sau la numărul de telefon 0736.114.007;

- Ca urmare a procedurii anterioare, Utilizatorul îi va comunica unui reprezentant al Prestatorului specificul lucrării și cerințele de redactare și se vor stabili detaliile de plată, timpul de execuție, prețul de execuție și termenul pentru efectuarea eventualelor modificări, după finalizarea lucrării, dacă se vor impune;

- Utilizatorul își exprimă acordul privind colaborarea, devenind Client al Prestatorului; ca urmare a solicitării de servicii, Clientul va primi un e-mail de confirmare, cu toate detaliile stabilite privitoare la colaborare;

- La finalul termenului de execuție, Clientului i se va furniza un preview al Lucrării (care cuprinde bucăți de text și poze) și i se va comunica modul de plată;

- După ce Prestatorul primește confirmarea plății, i se va furniza Clientului Lucrarea în format integral (doc. sau pdf.), prezentarea Power Point, aferentă Lucrării și factura, prin e-mail, la adresa pusă la dispoziție de Client.

- După ce Clientul primește Lucrarea, are obligația de a citi și verifica conținutul acesteia – se poate solicita modificarea Lucrării în maximum 2 zile de la efectuarea acesteia, intr-o proportie nu mai mare de 20% din totalul acesteia la momentul primirii; dacă termenul de 2 zile a fost depășit sau lucrarea a fost modificata mai mult de 20%, Clientul nu mai poate solicita modificarea Lucrării;

- Se poate cere modificarea Lucrării o singură dată. După comunicarea formei modificate a Lucrării, conform indicațiilor Clientului, acesta din urmă nu mai poate solicita din nou modificarea;

4.2. Termenul standard de executare a Lucrării este de 14 zile. Părțile pot stabili, de comun acord, un alt termen de execuție. Întârzierea în executarea lucrării va fi notificată motivat Clientului, care are dreptul să refuze Lucrarea sau să încheie unilateral colaborarea, fără a fi ținut la plata remunerației.

 

V. PREȚUL SERVICIILOR

5.1. Pentru serviciile de consultanță și redactare oferite de către Prestator prin intermediul site-ului web  https://www.lucrariexpert.com se va percepe un preț care va fi negociat de către părți în funcție de efortul necesar redactării, timpul de execuție și complexitatea Lucrării solicitate.

5.2. Prețul va fi stabilit înainte de executarea Lucrării, dar plata se va face după comunicarea unui preview al Lucrării și înainte de comunicarea integrală a acesteia.

5.3. Lucrarea va fi comunicată în formă integrală, împreună cu un Powerpoint conținând un rezumat al acesteia și factura aferentă serviciilor prestate, abia după achitarea integrală a prețului de către Utilizator, în modalitatea indicată de Prestator.

5.4. Plata se va face online, în contul bancar comunicat clientului la momentul finalizarii lucrarii.

5.5. Prețul achitat pentru o Lucrare efectuată nu este supus rambursării. Clientul are dreptul la modificarea Lucrării, o singură dată, pe care trebuie să o solicite în maximum 2 zile de la comunicarea formei integrale a acesteia, împreună cu indicațiile de modificare.

 

 

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

6.1. Prestatorul are următoarele drepturi:

- dreptul de a solicita Utilizatorului orice informații necesare pentru executarea și modificarea Lucrării solicitate de acesta;

 - dreptul la remunerarea integrală și la timp a serviciilor prestate;

- dreptul de a denunța unilateral contractul de prestări servicii, dacă Clientul nu face plata acestora în termenul indicat expres în acest sens;

- dreptul de a modifica unilateral, în orice moment, Termenii și Condițiile de utilizare, fără a notifica Utilizatorii;

- dreptul de a utiliza orice sursă pe care o consideră necesară în redactarea Lucrării, fără să fie ținut răspunzător de acuratețea, calitatea sau caracterul științific al acesteia;

- dreptul de a întrerupe pentru viitor orice colaborare cu Utilizatorii platformei, dacă aceștia o accesează sau utilizează în scopuri nelegale sau contrare prevederilor redate în Termeni și condiții;

- dreptul de a refuza efectuarea de modificări asupra Lucrării, dacă Clientul a mai beneficiat anterior de o modificare a acesteia, potrivit procedurii stabilite în secțiunea Comanda și executarea comenzii.

6.2. Prestatorul are următoarele obligații:

- obligația de a confirma, prin e-mail, plasarea comenzii, cu toate detaliile necesare privind prestarea serviciului solicitat;

- obligația de a executa integral și la timp Lucrarea Clientului, potrivit instrucțiunilor puse la dispoziție de acesta;

- obligația de a furniza Clientului, după confirmarea plății, Lucrarea solicitată, împreună cu un Powerpoint, și factura aferentă plății;

- obligația de a modifica Lucrarea, o singură dată, la solicitarea expresă a Clientului, formulată în termen de 2 zile de la comunicarea Lucrării, gratuit;

- obligația de a notifica Clientului, motivat, cu privire la orice întârziere în redactare;

 

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI/CLIENTULUI

7.1. Utilizatorul/Clientul are următoarele drepturi:

- dreptul de a solicita executarea unei Lucrări și dreptul de a-i fi confirmată, prin e-mail, plasarea comenzii;

- dreptul de a primi, la finalul termenului de execuție stabilit, un preview al Lucrării;

- dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea de plată;

- dreptul de a fi informat motivat cu privire la orice întârziere în executarea Lucrării;

- dreptul de primi, ulterior efectuării plății, Lucrarea în format integral (doc. sau pdf.), împreună cu un Powerpoint și factura aferentă plății;

- dreptul de a solicita, în termen de maximum 2 zile de la primirea lucrării, modificarea lucrării primite. Utilizatorul are dreptul la o singură modificare a Lucrării;

- dreptul de a renunța la Lucrare, după primirea preview-ului, fără a fi obligat la plata vreunei remunerații. Odată primită Lucrarea, nu are dreptul la rambursarea prețului plătit;

7.2. Utilizatorul/Clientul are următoarele obligații:

- obligația de a comunica Prestatorului orice informații necesare prestării serviciilor contractate;

- obligația de a face, integral și la timp, plata serviciilor prestate;

- obligația de a accesa/ utiliza platforma web numai în scopuri licite și conforme prevederilor Termenilor și Condițiilor de utilizare;

- obligația de a utiliza Lucrarea primită numai în scopuri private: Lucrarea este doar un model, nu se pretinde a fi o Lucrare originală și nu este destinată prezentării către terțe persoane, către public sau publicării;

- obligația de a verifica, în permanență, conținutul Termenilor și Condițiilor, acesta fiind susceptibil de modificare unilaterală de către Prestator;

 

VIII. LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. Utilizatorii/Clienții înțeleg și își asumă că serviciile prestate de firma noastra, prin intermediul platformei https://www.lucrariexpert.com sunt oferite „așa cum sunt” și nu obligă în niciun fel Prestatorul în ceea ce privește calitatea, acuratețea, validitatea, caracterul integral sau originalitatea informațiilor oferite.

8.2. Utilizatorii/Clienții își asumă că Lucrările redactate nu sunt lucrări originale, că nu sunt garantate de către Prestator antiplagiat și că sursele utilizate de către Prestator sunt la libera alegere a acestuia, fără ca Prestatorul să dețină drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală asupra acestora.

8.3 Prestatorul nu este în niciun fel răspunzător pentru acțiunile prezente sau viitoare ale Utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare privitoare la plagiat, drepturi de autor sau altele asemenea. În acest scop, Utilizatorul își asumă expres obligația de a folosi Lucrarea exclusiv în scopuri private, iar nu pentru prezentarea acesteia către terțe persoane, către public sau în scop de publicare.

8.4. Utilizatorii sunt obligați să se abțină de la utilizarea informațiilor și serviciilor puse la dispoziție de Prestator în scopul însușirii calității de autor sau a unor drepturi de proprietate intelectuală pe care nu le dețin.

8.5. Conținutul pus la dispoziția Utilizatorilor/Clienților prin intermediul site-ului web  https://www.lucrariexpert.com servește exclusiv ca bibliografie orientativă, sursa de cercetare și documentare. În acest sens, Utilizatorii înțeleg și acceptă că pot să folosească informațiile puse la dispoziție de Prestator numai într-o lucrare întocmită de aceștia, cu citarea oricărei lucrări științifice sau neștiințifice pusă la dispoziție drept sursă bibliografică de Prestator.

8.6. Lucrările întocmite de Prestator pot fi utilizate exclusiv în scop de documentare și nu sunt destinate să înlocuiască lucrări sau proiecte ce vor fi susținute în fața unor comisii de examinare.

8.7. Utilizatorii acceptă și înțeleg caracterul subiectiv al serviciilor oferite de Prestator și faptul că există posibilitatea să nu îndeplinească cerințele sale, motiv pentru care îl exonerează pe Prestator de orice răspundere pentru neîndeplinirea acestora.

8.8. Utilizatorii/Clienții acceptă că pot solicita modificarea Lucrării o singură dată (modificarea nu înseamnă refacere), în condițiile stabilite potrivit Termenilor și Condițiilor de utilizare și că nu pot solicita rambursarea plății făcute. Utilizatorii/Clienții acceptă că modificările reprezintă opera subiectivă a Prestatorului și că după realizarea modificărilor cerute, există posibilitatea ca Lucrarea să nu îndeplinească cerințele stabilite de aceștia. O nouă modificare nu mai poate fi cerută.

8.9. Utilizatorii/Clienții înțeleg și acceptă că Prestatorul nu poate să își asume un termen de efectuare a modificărilor și că perioada necesară modificărilor poate depăși termenul de execuție pentru realizarea Lucrării în forma inițială.

8.10. Utilizatorii/Clienții sunt de acord că Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător cu privire la conținutul și calitatea Lucrării efectuate, cu privire la autenticitatea și caracterul științific al surselor utilizate, cu privire la originalitatea Lucrării ori cu privire la utilizarea de către aceștia a Lucrării în alte scopuri decât cele prevăzute de Termenii și condițiile de Utilizare. Utilizatorii/Clienții renunță în mod expres la orice demers judiciar împotriva Prestatorului, derivat din serviciile prestate, cu privire la pretenții proprii (pierderi, costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli) sau pretenții ale terților, produse ca urmare a încălcării de către Utilizatori/Clienți a Termenilor și Condițiilor.

 

IX. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Utilizatorul nu are dreptul de a redistribui sau vinde serviciile și informațiile (inclusiv Lucrările redactate de Prestator) puse la dispoziție prin intermediul site-ului web ori de a le folosi în alt scop decât cel privat, al redactării lucrării științifice, pentru care a solicitat îndrumare și asistență. Lucrarea furnizată de Prestator reprezintă doar suport bibliografic și informativ orientativ, iar nu lucrarea sau proiectul ce urmează a fi prezentat în fața unor comisii de examinare.

9.2. Toate informații ce se regăsesc pe platforma https://www.lucrariexpert.com sunt proprietate exclusivă, ne rezervăm dreptul de a modifica oricând, parțial sau integral, conținutul furnizat, fără o informare prealabilă a utilizatorului.

9.3. Întregul conținut al site-ului web este protejat prin legea drepturilor de autor, drepturile asupra informațiilor oferite fiind rezervate. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului platformei web în orice scop fără confirmarea scrisă și prealabilă din partea Prestatorului.

9.4. Utilizatorul înțeleg și acceptă faptul că are obligația de a folosi informațiile și serviciile oferite numai în scopuri legale.

 

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Părțile convin că toate prevederile, termenii și condițiile stabilite anterior au fost luate la cunoștință și acceptate în mod liber și reprezintă intențiile lor reale și neechivoce. Prevederile contractului se reflectă în totalitate în prezentele dispoziții și nu există elemente secundare asupra cărora părțile nu au convenit.

10.2. Părțile convin să soluționeze orice neînțelegere pe cale amiabilă.

10.3. Legea aplicabilă este legea română.

bottom of page